Regulamin praktyk ON-LINE

Regulamin Bhakti Shala

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług internetowych (zdalnych) a także warunki płatności oraz zasady rezerwacji miejsc podczas tychże zajęć przez Bhakti Shala Paweł Kwaśniewski z siedzibą w Gdańsku, ul. Orzeszkowej 14, 80-208 Gdańsk, NIP: 6981831665 (zwane dalej „Bhakti Shala” lub „Szkoła”) na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Klient (zwany dalej „Uczniem”) w celu uzyskania dostępu do wcześniej zarejestrowanych zasobów intelektualnych w formie treści, nagrań i utworów zobowiązany jest do opłacenia zajęć.
 2. Dostęp do lekcji on-line i kursów odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej o nazwie Panel Studenta przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

§ 2

 1. Warunkiem korzystania z lekcji jest dostęp do urządzenia teleinformatycznego z dostępem do sieci internetowej, a także dostęp do poczty elektronicznej za pośrednictwem której dokonuje się rejestracji.
 2. Dostęp do wykupionych zasobów internetowych (zwanych dalej LEKCJE I KURSY ONLINE) uzyskany jest po zakupie poprzez logowanie przy użyciu właściwego użytkownikowi loginu i hasła.
 3. PANEL UCZNIA dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu się przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie konta użytkownika następuje w procesie zakupu LEKCJI I KURSÓW ONLINE.
 5. Rejestracja oznacza wypełnienie i wysłanie formularza udostępnionego przy zakupie LEKCJI I KURSÓW ONLINE w oznaczonych obszarach strony internetowej.
 6. Uczeń zaświadcza, że wprowadzane dane są prawdziwe, kompletne i rzetelne.
 7. Poprzez oznaczenie właściwych pól, Uczeń poświadcza zapoznanie się z Regulaminem oraz zasadami RODO, akceptuje ich postanowienia.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Ucznia obejmuje wymiar umożliwiający kontakt z Usługodawcą.
 9. Rejestracja w Panelu Ucznia pozostaje bezpłatna, uzyskanie dostępu do treści oraz kursów, łączy się z dokonaniem zakupu.

II. LEKCJE I KURSY ON-LINE

§ 1.

 1. Dostępność treści warunkowana jest uiszczeniem opłaty.
 2. Płatność dokonywana jest systemem DOTPAY bądź przy użyciu tradycyjnego przelewu.
 3. Udział w lekcjach i kursach jest usługą odpłatną, zawieraną na czas określony (30 dni) nazywaną dalej Subskrypcją. W tym czasie Uczniowi przysługuje dostęp do treści zakupionych.
 4. Świadczenie usługi zostaje rozwiązane w momencie wygaśnięcia okresu Subskrypcji.
 5. Cena Subskrypcji poszczególnych treści podana jest na stronie internetowej Shala.pl we właściwych zakładkach w zależności od charakteru kursu (CENNIK, OFERTA lub WYDARZENIA)
 6. Aktywacja Subskrypcji w przypadku korzystania z systemu płatności internetowych DOTPAY następuje w momencie regulacji płatności przez Ucznia. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 7. Aktywacja Subskrypcji w przypadku przelewu bankowego tradycyjnego następuje w przeciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.
 8. Uregulowana płatność potwierdzana jest zwrotną wiadomością e-mail do Ucznia, na adres właściwy, zawarty w Danych Kontaktowych.
 9. Czas Subskrypcji jest liczony każdorazowo od jej aktywacji. Aktywacja subskrypcji rozumiana jako opłacenie usługi oznacza rozpoczęcie korzystania z usługi przez Ucznia.

§ 2.

 1. Subskrypcja jest równoznaczna z oświadczeniem użytkownika, że Uczeń praktykuje na własną odpowiedzialność – praktyka nie zna przymusu, techniki prezentowane przez wykwalifikowanych nauczycieli są propozycjami a nie nakazami.
 2. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pogorszenia stanu zdrowia wynikające z braku rzetelnej informacji ze strony uczestnika zajęć, świadomego zatajenia chorób (bądź informacji o stanie zdrowia) oraz za uaktywnienie się obecnych wcześniej chorób.
 3. Za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie szkoła nie bierze odpowiedzialności.

§ 3.

 1. Subskrypcja jest usługą imienną i czasową, nie zaleca się udostępniania treści lekcji osobom trzecim.
 2. Aktualność Subskrypcji można odnowić przez kontakt z recepcją Szkoły pod adresem e-mail: recepcja@shala.pl

§ 4.

 1. Niewykorzystane w okresie 30 dni zajęcia przepadają. Niewykorzystana Subskrypcja nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

§ 5.

 1. W ramach Subskrypcji Uczeń ma możliwość korzystnia z zajęć w dowolnym dla siebie czasie w przeciągu 30 dni.
 2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Opłaty, właściwej dla konkretnych usług.
 3. W przypadku awarii Panelu Ucznia lub innych sytuacji losowych, do okresu Subskrypcji dodany zostaje okres tożsamy okresowy awarii
 4. W przypadku zamknięcia Panelu Ucznia, dostęp do LEKCJI I KURSÓW ON-LINE będzie zatrzymany, a Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail. .

§ 6.

 1. Reklamacje można składać wiadomością e-mail na adres wskazany w Danych Kontaktowych na stronie shala.pl/kontakt, odrębnie dla każdej z usług.
 2. Każdorazowo reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.
 3. Rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1.

 1. Administratorem danych osobowych jest Bhakti Shala, reprezentowana przez Pana Pawła Kwaśniewskiego.
 2. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

§ 2.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym w szczególności do obsługi zapisów na zajęcia ON-LINE oraz umożliwienia kontaktu, a także w celach marketingowych – informowania o warsztatach i zajęciach. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z usług.
 3. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie – pod e-mail recepcja@shala.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na zajęcia i realizacji usług.