Regulamin

Regulamin Bhakti Shala

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług a także warunki płatności oraz zasady rezerwacji miejsc podczas zajęć i warsztatów organizowanych przez Bhakti Shala Paweł Kwaśniewski z siedzibą w Gdańsku, ul. Orzeszkowej 14, 80-208 Gdańsk, NIP: 6981831665 (zwane dalej „Bhakti Shala” lub „Szkoła”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Klient (zwany dalej „Uczniem”) zobowiązany jest do zdjęcia obuwia w wyznaczonej do tego przestrzeni (bezwzględny zakaz wnoszenia obuwia na salę ćwiczeń). W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość ćwiczenia w skarpetach.
 2. Zaleca się stosowanie zasad higieny.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia telefonu komórkowego oraz nieprowadzenia rozmów telefonicznych na terenie obiektu.
 4. Na terenie obiektu panuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu, przedmiotów niebezpiecznych i środków odurzających.

§ 2

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 2. Istnieje możliwość wniesienia ze sobą na salę przedmiotów wartościowych i pozostawienia ich w wyznaczonej do tego przestrzeni.

§ 3

 1. Uczeń zobowiązuje się do dbania o mienie Szkoły – włącznie z zachowaniem czystości oraz dostosowania się do zasad panujących w poszczególnych częściach Szkoły.
 2. Osoby praktykujące nie mogą udzielać sobie wskazówek ani pomagać sobie nawzajem bez zgody prowadzącego.
 3. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą korzystać z zajęć Szkoły jedynie za pisemną zgodą rodziców.

§ 4

 1. Zaleca się punktualność i obecność na zajęciach minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem (wskazane 15 minut).
 2. Zalecenia poprzedzające praktykę uczestnik otrzymuje w formie papierowej na pierwszej wizycie w Szkole.
 3. Przed praktyką uczeń pobiera przybory na recepcji, a po praktyce składa przybory w recepcji w niezmienionej formie.

§ 5

 1. Podczas obecności w studio gospodarz/gospodyni może wyprosić osobę ze studio w następujących sytuacjach:
  a) brak zastosowania się do regulaminu obiektu,
  b) przejawy braku szacunku dla uczniów bądź nauczycieli,
  c) wulgarne zachowanie,
  d) okazywanie braku szacunku względem osób nieobecnych bądź względem innych szkół jogi.
 2. Podczas trwania zajęć nauczyciel może wyprosić uczestnika w następujących sytuacjach:
  a) uczeń nie realizuje programu zajęć narażając przy tym swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
  b) uczestnik zagraża swoim zachowaniem innym uczestnikom,
  c) uczestnik przeszkadza swoim zachowaniem innym osobom,
  d) uczestnik wyraża się bez szacunku względem innych uczestników, nauczycieli bądź innych szkół jogi.

II. ZDROWIE

§ 1.

 1. Uczeń deklaruje świadomość swojego stanu zdrowia poprzez podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.
 2. Uczestnik praktykuje na własną odpowiedzialność – praktyka nie zna przymusu, techniki prezentowane przez wykwalifikowanych nauczycieli są propozycjami a nie nakazami.
 3. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pogorszenia stanu zdrowia wynikające z braku rzetelnej informacji ze strony uczestnika zajęć, świadomego zatajenia chorób (bądź informacji o stanie zdrowia) oraz za uaktywnienie się obecnych wcześniej chorób.
 4. Za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie bez stosowania instrukcji nauczyciela szkoła nie bierze odpowiedzialności.

§ 2.

 1. Kobiety w ciąży oraz osoby z problemami zdrowotnymi, historią chorobową (dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, przebyte operacje, urazy oraz inne wcześniej nie wymienione dolegliwości) zobowiązują się zgłaszać kondycję zdrowotną przy zapisie na zajęcia oraz bezpośrednio przed zajęciami. Nie wszystkie zajęcia są odpowiednie dla ww osób. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia Ucznia na zajęcia grupowe ze względu na stan zdrowia.
 2. Wszelkie przeciwwskazania należy zgłaszać przy zapisie na zajęcia oraz bezpośrednio przed zajęciami Nauczycielowi.
 3. W przypadku ciąży oraz schorzeń należy przedłożyć w recepcji aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki wraz z datą wystawiania.
 4. Menstruacja nie jest przeciwwskazaniem do praktyki, natomiast poinformowanie nauczyciela może pomóc w dostosowaniu technik pracy z ciałem do danego dnia cyklu.

§ 3.

 1. Osoby chore, które nie mogą uczestniczyć w ruchowych zajęciach grupowych mogą skorzystać z terapii jogą bądź zajęć relaksacyjno-medytacyjnych.
 2. W przypadku pogorszenia samopoczucia należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.
 3. Ogólne zalecenia dla praktykujących zainteresowani mogą otrzymać w recepcji studio bądź u nauczyciela prowadzącego.

III. KARNETY

§ 1.

 1. Opłata za zajęcia należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć w recepcji.

§ 2.

 1. Karnet jest dokumentem imiennym, osoba pracująca w studio może poprosić uczestnika o okazanie dowodu tożsamości podczas kontroli karnetu.
 2. Karnet obowiązuje przez okres 30 dni bądź na okres uwzględniony w karnecie. Aktualność karnetu wraz z datą rozpoczęcia cyklu można sprawdzić w recepcji.
 3. Karnety obowiązują na otwarte zajęcia grupowe. Kursy, warsztaty i szkolenia nie są uwzględniane w cenach karnetów.
 4. Przed otrzymaniem karnetu Uczeń składa deklarację zdrowotną oraz podpisuje oświadczenie, iż zapoznał się z treścią regulaminu.

§ 3.

 1. Niewykorzystane zajęcia przepadają, wyjątkowe sytuacje związane z sytuacją zdrowotną bądź długotrwałą nieobecnością rozpatrzone zostają indywidualnie z rezydentem. Niewykorzystany karnet nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

§ 4.

 1. W ramach karnetu Uczeń ma możliwość zapisania się na kolejne zajęcia z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zapisu, który jest gwarancją miejsca.
 3. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z deklaracją obecności. Nieobecność, w przypadku nieodwołania rezerwacji najpóźniej 24 godziny przed zajęciami, skutkuje doliczeniem zarezerwowanego wejścia do karnetu Ucznia.
 4. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę, do okresu karnetu dodany zostaje okres niezbędny do odrobienia danych zajęć.

§ 5.

 1. Oferty promocyjne obowiązują w terminach ściśle określonych w regulaminie promocji.

IV. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH I WARSZTATACH

§ 1.

 1. Wysokość opłat określona jest w cenniku dostępnym na stronie shala.pl/wydarzenia, odrębnie dla każdego z organizowanych warsztatów.
 2. Rezerwacja miejsca możliwa jest pod warunkiem dostępności miejsc dla danego warsztatu.
 3. Warsztaty odbywają się w terminach i w lokalizacjach określonych na stronie internetowej shala.pl.
 4. Płatność z tytułu uczestnictwa w warsztatach należy dokonać przelewem na konto bankowe Bhakti Shala (nr konta: 09 1160 2202 0000 0004 6930 3229 (Bank Millennium SA, w tytule przelewu należy podać nazwę warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika) nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed dniem rozpoczęcia warsztatów i po wcześniejszym dokonaniu rejestracji na stronie internetowej shala.pl.
 5. Potwierdzenie płatności należy przesłać pocztą elektroniczną na adres recepcja@shala.pl lub okazać na recepcji Bhakti Shala nie później niż dwa dni robocze przed rozpoczęciem danych warsztatów.
 6. Płatność w gotówce jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy dana osoba zapisała się na warsztat później niż 48 godzin (dwa dni) przed jego rozpoczęciem i potwierdziła z Bhakti Shala szczegóły płatności drogą telefoniczną (numer telefonu: 508 962 707).

§ 2.

 1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich przed upływem 24 godzin przed warsztatem, możliwe jest wskazanie innej osoby, która weźmie udział w warsztatach zamiast osoby rezygnującej bądź otrzymanie zwrotu 70% zapłaconej Bhakti Shala opłaty (wpłaconej na konto bankowe lub zapłaconej gotówką).
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach z powodu ważnych przyczyn losowych, nie później niż 8 (osiem) dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości zapłaconej opłaty.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1.

 1. Administratorem danych osobowych jest Bhakti Shala, reprezentowana przez Pana Pawła Kwaśniewskiego.
 2. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

§ 2.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym w szczególności do obsługi zapisów na indywidualne zajęcia oraz umożliwienia kontaktu, a także w celach marketingowych – informowania o warsztatach i zajęciach. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z usług.
 3. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie – pod e-mail recepcja@shala.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na zajęcia i realizacji usług.